شرایط متقاضیان شرکت در المپیاد

شرایط متقاضیان شرکت در المپیاد ملی مهارتی

  

تمامی دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی و شاغل به تحصیل در دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی و یا دانش ‏آموختگانی که از تاریخ دانش ­آموختگی آنان تا زمان برگزاری اولین آزمون از مجموعه آزمون‏های کشوری المپیاد در هر دوره، بیشتر از شش ماه سپری نشده است، مجاز هستند تا با رعایت ملاحظات زیر در المپیاد شرکت نمایند:

1-7. مسؤولیت انتخاب و معرفی دانشجویان شرکت­ کننده در هر رشته بر عهده دانشگاه­ و موسسه آموزش عالی معرف بوده و در صورت مغایرت با مقررات المپیاد، کمیته داوری موضوع را بررسی و تصمیم­ گیری می­نماید.

2-7. شخص حائز رتبه نخست در مرحله انفرادی، مجاز به شرکت مجدد در دوره آتی المپیاد در همان رشته نخواهد بود.

3-7. شرکت در یک رشته و کسب رتبه در آن، مانعی جهت مشارکت در سایر رشته­ ها در دوره­ های بعدی المپیاد نمی­باشد.

4-7. این المپیاد بدون هرگونه محدودیت جنسی و سنی  برگزار می‌شود.

5-7. دانشجویان ملزم به رعایت شئونات اسلامی و اخلاقی هستند.

6-7. دانشجویان فقط می­توانند در رشته مهارتی مرتبط با رشته تحصیلی مطابق با جدول شماره یک شرکت نمایند.